Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec” zwane dalej Stowarzyszeniem
działa na mocy ustawy z dnia 07.04.1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104
z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 2
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest klasztor przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku.
3. Stowarzyszenie moŜe na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków wstępować do
organizacji krajowych, a takŜe do organizacji międzynarodowych, jeŜeli sprzyja to realizacji
celów statutowych i nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,
których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 3
Stowarzyszenie moŜe uŜywać własnych odznak i pieczęci.
Ich wzór ustala Zarząd z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 4
Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv.),
reprezentowanym przez klasztor Św. Trójcy w Gdańsku.
§ 5
Patronem stowarzyszenia jest św. Franciszek z AsyŜu.
§ 6
Działalność Stowarzyszenia opiera się na zasadzie dobrowolności, bezinteresowności, pracy
społecznej ogółu członków i wolontariacie. Wszelkie działania Stowarzyszenia skierowane są do
dzieci, młodzieŜy, dorosłych i osób starszych. Do prowadzenia swojej działalności Stowarzyszenie
moŜe zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 7
Celami stowarzyszenia są:
1) Pomoc w rewitalizacji i konserwacji zespołu kościelnego Św. Trójcy w Gdańsku,
2) Działania społeczno – kulturalne,
3) Działalność charytatywna
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1)
· działania na rzecz promocji kompleksu klasztornego Św. Trójcy,
· wspieranie renowacji kompleksu Św. Trójcy,
· organizowanie zbiórek na rzecz kompleksu Św. Trójcy,
2)
· promocję postaw, form aktywności zawodowej, form rozrywki i wypoczynku
zakorzenionych w duchu franciszkańskim,
· organizowanie oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych – koncerty, wystawy, dyskusje
panelowe, seminaria, konkursy, sesje naukowe, kiermasze, wystawy, plenery i inne
formy przybliŜające m.in. św. Franciszka i jego przesłanie Pokoju i Dobra,
· promocję dorobku kultury chrześcijańskiej, inicjowanie nowej twórczości,
· odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
· wymianę doświadczeń, szkolenia, warsztaty, imprezy plenerowe,
· inicjowanie i organizowanie działań publicznych, wydawniczych i medialnych
słuŜących zdynamizowaniu, oŜywieniu „Ŝycia” i świadomości lokalnej,
· współpracę z krajowymi instytucjami administracji publicznej i instytucjami
zagranicznymi, fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie działań
kulturalno – społecznych,
· działania edukacyjne,
· współpracę z duszpasterstwami i wspólnotami religijnymi,
· inicjowanie i współorganizowanie spotkań ekumenicznych i międzyreligijnych,
· organizowanie wspólnych wyjazdów,
3)
· pomoc ludziom samotnym, cierpiącym oraz osobom będącym w trudnej sytuacji
materialnej,
· inicjowanie i współorganizowanie akcji charytatywnych,
· pomoc osobom niepełnosprawnym,
· inicjowanie postaw i działań pro społecznych, przeciwdziałania marginalizacji i
wykluczeniu społecznemu osób defaworyzowanych,
§ 9
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie moŜe słuŜyć wyłącznie realizacji celów statutowych i
nie moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków rezydentów
3) członków wspierających
4) członków honorowych
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, niepozbawiona praw publicznych, akceptująca Statut Stowarzyszenia.
2. Członkiem rezydentem jest aktualny rektor kościoła św. Trójcy w Gdańsku, po wyraŜeniu
zgody, w stosownym trybie, wobec władz Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego
przedstawiciela.
4. Osoba fizyczna, z wyjątkiem członków – załoŜycieli, zamierzająca przystąpić do
Stowarzyszenia zobowiązana jest do złoŜenia wniosku ( deklaracji), o przyjęcie w poczet
członków Stowarzyszenia. Wniosek o przyjęcie na członka zwyczajnego musi być poparty
podpisem dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna, która połoŜyła istotne zasługi w rozwój
idei Stowarzyszenia.
6. Członków wspierających i zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd.
7. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków, na
wniosek Zarządu.
8. Członkami honorowymi, bez konieczności podejmowania uchwały przez Walne Zebranie
Członków, zostają wszyscy byli członkowie rezydenci.
§ 13
Członkowie zwyczajni i członek rezydent mają prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3) korzystać ze wszystkich rodzajów działalności Stowarzyszenia,
4) zwracać się ze wszystkimi sprawami, dotyczącymi działalności Stowarzyszenia, do jego
władz,
5) odwoływać się do najbliŜszego Walnego Zebrania Członków w przypadku wykluczenia
z Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów uchwał Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich uchwalonych przez Walne Zebranie
Członków,
4) godnego reprezentowania Stowarzyszenia poprzez przestrzeganie przepisów prawa oraz
zasad i norm etycznych.
§ 15
Członkowie honorowi i wspierający:
1) mają, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, wszystkie uprawnienia członków
zwyczajnych,
2) zwolnieni są z opłacania składek i innych świadczeń uchwalonych przez Walne Zebranie
Członków.
§ 16
Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia zgłoszonej Zarządowi
2) śmierci,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia z waŜnych powodów, takich jak:
a) działalność na szkodę Stowarzyszenia,
b) łamanie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) skreślenia z listy członków w związku z ponad jednorocznym nie uczestniczeniem w
działalności Stowarzyszenia lub nie wnoszeniem obowiązujących składek członkowskich,
5) odwołania członka rezydenta z funkcji rektora kościoła Św. Trójcy w Gdańsku .
§ 17
1. Zarząd ma obowiązek:
a) powiadomić członka o zamiarze skreślenia z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem,
b) powiadomić członka o skreśleniu i wykluczeniu, z poinformowaniem o moŜliwości
odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd na wniosek skreślonego członka Stowarzyszenia moŜe podjąć uchwałę o przywróceniu
mu praw członkowskich.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władzami stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym – w zaleŜności od uchwały
Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
uchwał w sprawie przyjęcia i zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, które
zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na walnym Zebraniu Członków.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia lub śmierci członka Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest
spośród nie wybranych kandydatów uszeregowanych według kolejności uzyskanych
głosów. JeŜeli nie ma takich kandydatów, wówczas wyboru dokonać mogą pozostali
członkowie Stowarzyszenia, przy czym ich liczba nie moŜe być większa niŜ 1/3 liczby
członków pochodzących z wyborów.
§ 20
Stowarzyszenia moŜe powoływać stałe lub doraźne komisje, kluby i rady.
Zakres ich działania i zadania określa Zarząd.
Walne Zebranie Członków
§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członek rezydent,
b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi oraz osoby
zaproszone.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Do waŜności uchwał Walnego Zebrania Członków niezbędna jest obecność co najmniej ½
ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W razie braku takiej liczby członków walne
Zebranie rozpoczyna się w drugim terminie w 30 minut później.
5. Walne zebranie Członków rozpoczęte w drugim terminie jest prawomocne bez względu na
liczbę obecnych członków.
§ 22
1. Walne Zebranie Członków moŜe być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, Sprawozdawczo –
wyborcze najpóźniej w trzecim miesiącu po upływie roku kończącego kadencje władz.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybrany spośród
członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków moŜe odbyć się w kaŜdym czasie w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej,
b. na umotywowane Ŝądanie co najmniej ½ ogółu członków zwyczajnych.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niŜ w ciągu
28 dni od daty wpłynięcia do zarządu umotywowanego wniosku w tej sprawie.
§ 23
Do kompetencji walnego Zebrania Członków naleŜy w szczególności:
1) decydowanie o porządku obrad, sposobie głosowania, wyborze władz i innych sprawach
zgłaszanych przez członków,
2) uchwalanie Statutu i jego zmian,
3) wybór władz Stowarzyszenia,
4) zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
5) określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej i udzielanie
absolutorium z tego tytułu,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek,
8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
9) podejmowanie uchwał o przynaleŜności do innych organizacji,
10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, z zastrzeŜeniem § 12 ust. 8,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
Zarząd
§ 24
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd liczy od 3 do 7 osób, w tym prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz oraz
członkowie.
3. Walne Zebranie Członków wybiera poszczególnych członków Zarządu w osobnych
głosowaniach, wskazując ich funkcje; w pierwszej kolejności wybiera prezesa Zarządu,
a następnie pozostałych członków Zarządu.
4. W skład Zarządu z mocy Statutu zawsze wchodzi członek rezydent.
5. Zasady działania Zarządu moŜe ustalać regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niŜ 6 razy w roku. Do
podejmowania uchwał przez Zarząd konieczna jest obecność zwykłej większości
członków Zarządu.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 25
Do kompetencji Zarządu naleŜy:
1) wykonywanie uchwał Walnego zebrania Członków oraz składanie sprawozdań z
działalności,
2) uchwalanie planów działania,
3) uchwalanie budŜetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
5) współpraca z organami administracji publicznej, z kościołami i wspólnotami
wyznaniowymi, z organizacjami społecznymi, instytucjami, placówkami
upowszechniania kultury,
6) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) powoływanie zespołów, komisji oraz określanie ich zadań,
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich: przyjmowanie, wykluczanie,
skreślanie,
10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
Stowarzyszenia,
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego.
2. Członkowie komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1) coroczna kontrola organizacyjna, merytoryczna i finansowa działalności
Stowarzyszenia,
2) występowanie do zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
3) składanie na dorocznym Walnym Zebraniu członków sprawozdania ze swej działalności,
4) wypowiadanie się w kwestii absolutorium dla Zarządu,
5) występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna moŜe kontrolować działalność Stowarzyszenia według swojego uznania,
nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo Ŝądania od członków i władz Stowarzyszenia złoŜenia
pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości słuŜbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyŜszej niŜ przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
4. Szczegółowy zakres działania Komisji moŜe ustalać regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 29
1. Na majątek i fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) środki i dotacje przekazywane przez osoby fizyczne i osoby prawne, samorządy terytorialne,
administrację rządową, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorców i organizacje,
c) dochody z własnej działalności,
d) darowizny i spadki,
e) środki z ofiarności publicznej.
2. Zabrania się:
a) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małŜeńskim, we
wspólnym poŜyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności,
jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ rynkowe.
§ 30
1. Środki pienięŜne, niezaleŜnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie
na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Środki pienięŜne mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.
§ 31
1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
2. Do składu oświadczeń woli w sprawach majątkowych upowaŜnieni są w imieniu Zarządu:
prezes, wiceprezes lub upowaŜnieni członkowie Zarządu, zawsze w składzie dwuosobowym.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32
1. Zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia moŜe dokonać Zwyczajne lub
Nadzwyczajne zebranie Członków drogą uchwał podejmowanych zgodnie z zasadami
ujętymi w § 19 ust. 2 i w § 21 ust. 4 i 5.
2. Wniosek dotyczący zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia nie moŜe być
wnioskiem nagłym, musi wpłynąć do Zarządu co najmniej 28 dni przed terminem
Walnego Zebrania Członków i powinien być umieszczony jako oddzielny punkt
porządku obrad. Do zawiadomienia określonego w § 21 ust. 3 naleŜy załączyć projekt
stosownych uchwał.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie
Członków wybiera Komisję Likwidacyjną, składającą się z 3 członków obecnych na
Walnym Zebraniu, a majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz kościoła i klasztoru
Św. Trójcy.
Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 33
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące
przepisy.
2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w Ŝycie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu
Rejestrowego.

Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *