ku czci NMP Matki Miłosierdzia

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

w każdą środę po Mszy Św. o godz. 18.00

Na rozpoczęcie nowenny pieśń:  O Maryjo witam Cię…

Modlitwa wstępna na każdy dzień

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Zdrowaś Maryjo…

         Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upadamy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia Kościół w Polsce, nasz Zakon, Prowincję i Wspólnoty Klasztorne ich duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Kościoła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w Winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.
Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Pieśń śpiewana przez organistę i lud wierny

Refren: Miłosierna Matko Boska (3 razy)

Przyczyń się za nami. (po każdym wezwaniu).

 

1. O Matko Miłosierdzia, oto my, dzieci Twoje,

Racz zlać na dusze nasze, błogosławieństw zdroje.

2. O Matko Miłosierdzia, oto my, pielgrzymi,

Prowadź nas drogą łaski na tej biednej ziemi.

3. O Matko Miłosierdzia, oto my, tułacze,

Otrzyj łzy nieszczęśliwych, utul smutnych płacze.

4. O Matko Miłosierdzia, oto my grzesznicy,

Spraw niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy.

5. O Matko Miłosierdzia, oto Twe rodziny,

Błogosław ojców, matki, starców i dzieciny.

 

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

 

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący się całym stworzeniem – zmiłuj się nad nami.
Matko pięknej miłości, módl się za nami
Matko miłosierdzia,

Matko Kościoła

Matko litości i łaski,

Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających,

Wychowawczyni powołań kapłańskich,

Patronko misji świętych,

Mistrzyni życia duchowego,

Strażniczko czystości,

Opiekunko Rodzin,

Przewodniczko pewna do nieba

O MARYJO, USŁYSZ BŁAGANIA NASZE!
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego – usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego – usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego – usłysz nasze błagania.

Za chorych, abyś ich uzdrowiła – błagamy Cię Matko Miłosierdzia

Za płaczących, abyś im łzy otarła –

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była –

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała –

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała –

Za konających, aby się pojednali z Bogiem –

Za (tu można podać aktualne i podane prośby) –

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych –

MARYJO WYJEDNAJ NAM ZMIŁOWANIE BOŻE!
Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością…
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści…
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych…
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących…
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga…
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością…
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego…
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

O MARYJO PRZYJMIJ DZIĘKCZYNIENIE NASZE!

Za uzdrowionych z choroby dziękujemy Ci Matko Miłosierdzia

Za pocieszonych w strapieniu –

Za potrzymanych w zwątpieniu –

Za wyzwolonych z mocy grzechu –

Za wysłuchanych w błaganiu –

Za miłość Twą macierzyńską –

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia – przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń śpiewa organista i lud wierny

O: Matko Boska, za nami wstawiaj się. (wierni powtarzają)

Jutrzenko zaranna na niebie, o Maryjo błagamy Cię!

Piękniejsza nad słońce i gwiazdy,

Tyś chwała Kościoła Świętego,

Tyś wszystkich zbawionych radością,

Tyś ludu grzesznego ucieczką,

O: Matko Boska, za nami wstawiaj się. (wierni powtarzają)

Panno łask Bożych pełna, hołd Ci oddaje wierny Twój Lud

Panno Księżna niebieska,

Panno Niepokalana,

Panno Łask Pośredniczko,

Panno ucieczko nasza,

O: Matko Boska, za nami wstawiaj się. (wierni powtarzają)

Modlitwa odmawiana wspólnie:

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia. Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami; niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzy kiedykolwiek nabożnie modlą się do Ciebie.

Pieśń na zakończenie: O Maryjo żegnam Cię…

 

Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *